Provozní řád

Vstup do areálu kluziště vám bude umožněn pouze s platnou vstupenkou. Maximální kapacita kluziště je 200 lidí. Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední hokej. Hokej však nesmí probíhat v době, kdy je kluziště otevřeno pro veřejné bruslení. Bruslí se podél mantinelu proti směru hodinových ručiček, opačně pouze na pokyn pracovníka kluziště. Bruslení probíhá na vlastní nebezpečí!!!

Povinnosti návštěvníků

 • Na vyžádání předložte pracovníkovi Saleska platnou vstupenku.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních. Předcházejte vzniku úrazů. Každý úraz, poranění i nevolnost hlaste pracovníkům Saleska. Za poranění, které si způsobíte vlastní neopatrností anebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel kluziště odpovědnost.
 • Udržujte pořádek a čistotou v prostoru kluziště a okolí.
 • Nepoškozujte zařízení hřiště. Veškeré závady, poškození a nedostatky hlaste neprodleně na recepci Saleska.
 • Po skončení doby vyhrazené pro bruslení opusťte areál kluziště a vraťte zapůjčené vybavení.
 • Nalezené předměty v areálu kluziště odevzdejte na recepci Saleska.

Zakázané činnosti

 • Vstupovat na led bez bruslí a bez rukavic.
 • Vstupovat na led s hokejkou (během doby kdy je kluziště otevřené pro veřejnost).
 • Vstupovat na led mimo dobu vyhrazenou pro bruslení.
 • Dloubat bruslemi do ledu či jinak poškozovat led.
 • Lézt na mantinely.
 • Vstupovat mimo prostory vyhrazené pro návštěvníky kluziště.
 • Rušit ostatní hlukem, pouštět hudbu.
 • Kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky.
 • Přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví, které nesouvisí s provozem.
 • Rozdělávat nebo manipulovat s ohněm.
 • Konzumovat na ledě potraviny (včetně žvýkaček) a donášet nápoje ve skle.

Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny. Při porušení pravidel tohoto provozního řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka z areálu kluziště. Návštěvník je povinen uhradit případné škody, které způsobí. Za odložené věci ponechané bez dozoru neručíme. Areál kluziště je monitorován kamerovým systémem.

Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup zakázán!