GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

 1. Správce osobních údajů
 • Správcem Vašich osobních údajů je Salesiánské středisko mládeže DDM Brno Líšeň (Salesko), se sídlem na Kotlanove 13, Brno-Líšeň 628 00, IČ 65348699 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Líšeň, Kotlanova 13, Brno-Líšeň
 • e-mail: info@salesko.cz
 • telefon: +420 544 232 641.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou následující: adresa pro doručování: Ing. Marie Plevová, Kotlanova 13, 628 00 Brno Líšeň, telefon: +420 544 232 641, e-mail: poverenec@salesko.cz .
 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě:

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení (školní matrika, předávání údajů apod.)

vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Dále se za zákonné považuje zpracování nezbytné pro plnění povinnosti školy (např. aktuální dosažené vzdělání, zdravotní stav v souvislosti s aktivitou apod.), zpracování pro ochranu práv školy nebo jejích oprávněných zájmů (např. historie a dokladování činnosti organizace) nebo zpracování ve veřejném zájmu (např. statistické údaje).

 1. Osobní údaje, které zpracováváme

Salesiánské středisko mládeže – DDM  Brno-Líšeň je registrováno v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a jako školské zařízení je na základě výše uvedených zákonů a právních předpisů povinno požadované osobní údaje zpracovávat.

Například pro školní matriku jsou dle § 28 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) pro školské zařízení vyžadovány tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

 • Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu
 • Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání
 • Údaje o znevýhodnění, o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních, o závěrech vyšetření školského poradenského zařízení
 • Označení školy, ve které se žák nebo student vzdělává
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, emailová adresa
 1. Smluvní a zákonné požadavky

Zákonným požadavkem je v případě naší organizace, jako školské právnické osoby, zpracování osobních údajů podle výše uvedených zákonů a právních předpisů.

Smluvními požadavky, ke kterým je nutné vyjádření souhlasu jsou:

 • Zasílání aktualit, nabídky kroužků a aktivit střediska
 • Poskytnutí osobních údajů pořadateli sportovních, výtvarných a vědomostních soutěží a zveřejnění výsledků soutěží na stránkách střediska s uvedením pořadí
 • Pořizování foto, video a audio dokumentace z aktivit střediska a jejich umisťování na materiálech, stránkách a v prostorách střediska pro účely propagace
 • Zmínění svátků a narozenin při výuce
 1. Další příjemci osobních údajů

V anonymizované podobě budou předávány k statistickým a obdobným účelům Českému statistickému úřadu, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, pojišťovně a zřizovateli (Provincie SDB). V případě zákonné potřeby i osobám činným v trestním a občansko-právním řízení (např. Policie ČR).

 1. Doba uložení osobních údajů

Údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákonem č. 565/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se smluvními podmínkami poskytovatelů dotací a nadačních příspěvků.

Příklady skartačních lhůt podle zákona č. 499/2004 Sb.:

 • Školní matrika 45 let
 • Deníky aktivit 5 let
 • Přihlášky 5 let
 • Záznamy o úrazech 5 let 
 1. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 • Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Registrační systém Salesianivali.cz je nastaven tak, že si Vaše osobní údaje spravujete sami a je plně ve Vaší kompetenci své osobní údaje aktualizovat podle skutečnosti.
 • Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů a to buď písemně na adrese správce nebo e-mailem na spravce@brno.sdb.cz.
 • Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů.
 • V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.