Vnitřní řád Saleska

I. Základní ustanovení

Vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání.

Tento řád se vztahuje na všechny účastníky pravidelné činnosti zájmového vzdělávání, stejně jako na všechny účastníky spontánních aktivit a jednorázových akcí a táborů Salesiánského střediska mládeže, dále jen SaSM.

 

II. Práva účastníků

Práva účastníků vyplývají z listiny základních práv a svobod a z Úmluvy o právech dítěte.

Účastníci mají zejména právo:

 1. Rozvíjet svoji osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti.
 2. Být seznámeni se svými právy a povinnostmi danými zákonnými normami a vnitřním řádem střediska.
 3. Na zdvořilost ze strany pracovníků SaSM
 4. Vyslovit svůj názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání.
 5. Vyjádřit připomínky k práci SaSM.
 6. Na poradenskou pomoc poskytovanou SaSM.
 7. Účastnit se akcí pořádaných SaSM.
 8. Obracet se na pracovníky SaSM se žádostí o konzultaci, radu či pomoc.
 9. Využívat aktivně svůj volný čas v rámci možností a vybavení SaSM.
 10. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím.
 11. Na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu svého jména.

 

III. Požadavky SaSM vzhledem k účastníkům

 1. Účastníci se chovají zdvořile, slušně a ohleduplně ke všem pracovníkům SaSM a k sobě navzájem.
 2. V areálu SaSM a na akcích organizovaných SaSM účastníci dodržují předepsaná pravidla, provozní řády a řídí se pokyny pracovníků SaSM. Areálem SaSM se rozumí plocha vymezená oplocením.
 3. Účastníci chrání své zdraví i zdraví jiných, dbají na čistotu a pořádek v areálu SaSM.
 4. Šetří zařízení SaSM a chrání je před poškozením. Šetrně zacházejí se svými věcmi i věcmi ostatních. Při úmyslném poškození jsou povinni uhradit vzniklou škodu.
 5. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Neponechávají je v odloženém oděvu, volně v tašce apod. Do SaSM se nenosí větší částky peněz, cenné předměty a živá zvířata. Ztráty či odcizení osobního majetku se hlásí neprodleně pracovníkovi SaSM. Stejně tak nalezené věci se neprodleně odevzdají na recepci. Bude-li účastník usvědčen z krádeže, může být vyloučen ze SaSM.
 6. V areálu SaSM a na všech akcích organizovaných SaSM je zakázáno kouřit, používat elektronické cigarety, požívat a distribuovat návykové látky, používat vulgární výrazy a přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví (hořlaviny, zbraně apod.)
 7. V areálu SaSM vyjma asfaltového hřiště je zakázáno jezdit na kole, kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu apod.
 8. Účastníkům není dovoleno manipulovat s elektrickými přístroji, spotřebiči a jinými pomůckami bez dozoru či povolení pracovníků SaSM.
 9. Každé porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako závažný přestupek. Stejně se bude posuzovat vandalismus, brutalita, obtěžování a šikanování.
 10. SaSM si vyhrazuje právo pořizovat fotografie účastníků a další audio a video záznamy a uveřejňovat je ve svých propagačních materiálech.
 11. Návštěva, doprovod, čekající rodič se může pohybovat pouze ve vestibulu budovy. Mimo vestibul smí pouze v doprovodu oprávněné osoby, nejčastěji zaměstnance SaSM.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2017

52 queries in 0,136 seconds. From 34.204.200.74 --ID--: