Vnitřní řád Saleska

I. Základní ustanovení

Vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zakládající listinou střediska, ŠVP střediska a následujícími platnými předpisy.

Tento řád se vztahuje na všechny účastníky pravidelné činnosti zájmového vzdělávání, stejně jako na všechny účastníky spontánních či nepravidelných aktivit, táborů a dalších aktivit Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno – Líšeň, dále jen Saleska. Salesko je školským zařízením a řídí se pravidly pro školy a školská zařízení.

II. Práva účastníků

 1. Navštěvovat aktivitu, do které se registrovali. Mají právo na rozvoj osobnosti dle nadání, fyzických a rozumových schopností.
 2. Využívat prostory a vybavení Saleska v souladu s navštěvovanou aktivitou.
 3. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na péči v rámci možností Saleska.
 4. Na ochranu před jakýmkoli tělesným nebo duševním násilím a nedbalým zacházením.
 5. Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich integrální vývoj.
 6. Zákonní zástupci nezletilých účastníků mají právo na informace o chování a výsledcích činnosti jejich dítěte.
 7. Přispívat svými nápady a podněty k zájmové činnosti a podílet se tak na tvorbě programu.
 8. Být při první návštěvě seznámeni s předpisy Saleska a pokyny k ochraně zdraví a PO.

III. Požadavky SaSM vzhledem k účastníkům

 1. Dodržovat Vnitřní řád, provozní řád jednotlivých prostor. Při způsobení škody uhradit způsobenou škodu.
 2. Řídit se pokyny pracovníků, vedoucích zájmových útvarů, případně dalších zaměstnanců a dobrovolníků Saleska.
 3. Účastníci a zákonní zástupci jsou povinni své názory a mínění vyjadřovat slušným a zdvořilým způsobem.
 4. Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni zajistit a sledovat jejich řádnou docházku, neúčast omluvit osobně, písemně nebo telefonicky předem.
 5. Účastníci a zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni informovat středisko o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích svého dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti, nebo ohrozit další účastníky.
 6. Sdělit Salesku bez zbytečných odkladů změnu údajů nezbytných pro vedení školní matriky.
 7. Účastníci jsou povinni mít platnou členskou průkazku. Výjimku tvoří: doprovod zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby; osoba, která přišla do střediska poprvé a neproběhlo seznámení s pravidly; účastníci příležitostných akcí.
 8. Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni zajistit doprovod účastníků na aktivity a po jejich skončení účastníky ve stanoveném čase a na stanoveném místě vyzvednout (pokud písemně neinformovali, že po skončení aktivity může odejít z místa rozchodu domů samostatně).
 9. Návštěva, doprovod, čekající rodič se může pohybovat pouze ve vestibulu budovy. Mimo vestibul smí pouze v doprovodu oprávněné osoby, nejčastěji zaměstnance Saleska.
 10. Účastníci jsou povinni hlásit úrazy zodpovědným pracovníkům.
 11. Je zakázáno poškozovat, ničit a znečišťovat zařízení Saleska. Zapůjčené je nutné vrátit v původním stavu.
 12. Při zjištění přestupků proti vnitřnímu řádu budou učiněna tato opatření: a. napomenutí, b. vyloučení s podmínkou, c. vyloučení ze Saleska

IV. Provoz Saleska

Ve všech prostorách platí: a. zákaz vstupu se psy; b. zákaz vnášet nebezpečné předměty a zbraně; c. zákaz kouření, konzumace alkoholu a dalších omamných a návykových látek a vstupu pod jejich vlivem; d. zákaz užívání vulgárních výrazů; e. zákaz jízdy v areálu a budově na kole, odrážedle, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích, kolečkových botách atd.; f. zákaz manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru pracovníka Saleska; g. zákaz pořizování fotografických a audiovizuálních materiálů bez předchozího souhlasu vedoucího dané aktivity nebo pověřených osob; h. během aktivit Saleska může být pořizována fotodokumentace a audiodokumentace k prezentaci Saleska; i. kamerovým systémem jsou monitorovány vnější prostory budovy Saleska, chodby u šaten tělocvičny a prostor recepce.

V. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád je stručným výtahem plného znění platného od 1. května 2019. Plné znění vnitřního řádu je k nahlédnutí na recepci Saleska nebo na webových stránkách (www.salesko.cz).